Kompenzacija jalove snage

Jalova snaga i jalova energija

Jalova snaga potrebna je u elektroenergetskoj mreži za izgradnju promjenjivog magnetskog polja koje u svom radu koriste električni strojevi izmjenične struje (motori, transformatori i prigušnice – induktivna trošila). Ta jalova snaga razmjenjuje se između mreže i trošila u ritmu frekvencije izmjenične mreže, a naziva se induktivna jalova snaga.

 

Ona se može proizvesti u sistemu (elektranama) i prenijeti do potrošača (uz naplatu prema važećem tarifnom stavu za jalovu energiju) ili se može proizvesti besplatno pomoću energetskih kondenzatora blizu mjesta potrošnje.

 

Kapacitivna jalova snaga koju uzimaju energetski kondenzatori i induktivna koju uzimaju motori i slična induktivna trošila su u opoziciji pa se njihov utjecaj kompenzira tako da elektroenergetska mreža podmiruje samo razliku.

 

Prema tome, induktivna i kapacitivna jalova snaga međusobno se poništavaju, a taj princip se naziva kompenzacija jalove snage.

 

Tok jalove snage u potrošačkoj mreži se registrira kao jalova energija (induktivna J1 i kapacitivna J2) i zaračunava se kupcu prema važećoj tarifi. Važeći tarifni pravilnik dozvoljava da se bez naplate preuzme jalova energija bilo kojeg smjera (induktivna ili kapacitivna) do 1/3 ili 33% iznosa preuzete radne energije u obje tarife (višoj - R1 i nižoj – R2). Iznos jalove energije preko 1/3 radne zaračunava se kupcu u vidu stavke prekomjerno preuzeta jalova energija, a računa se prema izrazu:

 

Jp = J1 + J2 – 0,33( R1+ R2 )

 

Cilj kompenzacije jalove snage je svesti prekomjerno preuzetu jalovu energiju, a time i trošak na nulu. Pri tome se vidi da i prekompenzacija (kapacitivna jalova energije preko 1/3 ukupno preuzete radne energije) izaziva trošak kao i prekomjerno preuzeta induktivna jalova energija.

 

Uređaji za automatsku kompenzaciju jalove snage

Kompenzacija se najčešće ostvaruje ugradnjom uređaja za automatsku kompenzaciju jalove snage. Uređaj se sastoji od energetskog dijela (osigurači, sklopnici, predspojni elementi i energetski kondenzatori) te upravljačkog dijela (komandna sklopka, automatski regulator). Uređaj se priključuje na potrošačku instalaciju na zasebno osiguranom izvodu, odgovarajućim energetskim kabelom u točki iza strujnog mjernog transformatora s kojeg se uzima strujni signal za određivanje faktora snage potrošačke instalacije koja se želi kompenzirati.

 

Regulator jalove snage provodi kontrolne i upravljačke funkcije na potpuno digitalizirani način. To omogućava točnu i pouzdanu kontrolu faktora snage bez utjecaja grešaka zbog starenja elektroničkih komponenti.

 

Prikladan upravljački algoritam omogućava uređajima za kompenzaciju jalove enegije korektno djelovanje čak i u sistemima s visokim udjelom viših harmonika. Zbog mogućnosti proračuna potreba za jalovom snagom kondenzatorske grupe se sklapaju u optimalnom redosljedu. To rezultira u drastičnom reduciranju sklopnih operacija i ujednačenom trošenju kondenzatorskih grupa iste snage.


Ostale osobine:

- digitalni mikroprocesorski regulator jalove snage,
- 7 - segmentni displej s tri znamenke,
- membranska tipkovnica s četiri tipke,
- TTL - RS 232 serijska veza za programiranje i automatsko testiranje preko PC - a,
- interni temperaturni senzor,
- dodatne funkcije za mjerenje strujnog preopterećenja kondenzatora, srednjeg tjednog cos φ te memoriranja maksimalnih vrijednosti,
- dva releja programabilna za alarm i/ili upravljanje ventilatorom.